×
Creating solutions
21.6.2019
Prečo je po volaní metódy focus() focus priradený elementu <body>?
Už v minulosti, ale aj v súčasnosti som mal problém, že sa mi focus nastavuje na element body a nie na definovaný element. Nevedel som zistiť, kto mi nastavuje focus na element body a prečo, keďže som skúšal aj setTimeout(), no výsledok bol rovnaký.
4.5.2018
Ako centrovať Google reklamu cez CSS (JavaScript)
V tomto krátkom článku predstavím ako prostredníctvom jQuery nacentrujem reklamu od Google. Celý problém spočíva v tom, že je potrebné formátovať obsah v elemente iframe. Ak nemáme pod kontrolou CSS iframu, je potrebné vytvoriť štýl programaticky.
21.12.2017
Popper.js hlási SyntaxError: Unexpected token export
Nová verzia frameworku Bootstrap začala namiesto frameworku Tether používať popper.js. Kým pooper.js je možné inštalovať pod npm alebo bowerom, novú verziu Bootstrapu je možné inštalovať len pod npm. Po importovaní oboch frameworkov môže používateľ n
31.8.2017
Prečo v JavaScripte const neznamená konštantu
V tomto krátkom článku uvediem, prečo príkaz const nie je konštanta aj keď by sa to od názvu očakávalo.
7.5.2017
Ako v JavaScripte vytvoriť nový riadok
V tomto článku budem demonštrovať ako je možné do už existujúceho textu pridať nový riadok. V niektorých prípadoch totiž text nie je v štandardných elementoch a tak zápis br alebo vloženie textu do blokového elementu nie je účinné.
4.2.2017
Ako detegovať blokovanie reklám na webstránke
V práci som si všimol, že moji kolegovia používajú softvér na blokovanie reklám. Keďže mám projekty, kde sú umiestnené reklamy, chcel som vedieť čo sa dá proti tomu robiť. Keďže mi okrem blokovania reklám povedali, že niektoré webstránky to vedia roz
5.1.2017
Arrow functions a operátor this (JavaScript)
JavaScript arrow functions majú viacero obmedzení, medzi ktoré patrí aj absencia zmeny objektu this. Pre niekoho vyhovujúci stav, pre niekoho, kto arrow function vidí prvý krát, neštandardné správanie. Výhodou v tomto prípade je skutočnosť, že nie je
5.1.2017
Vytvárame vlastný log (JavaScript)
V tomto článku predstavím tvorbu skráteného logovania, v ktorom už budú aplikované aj techniky z ECMAScriptu 6. Mimochodom už sa pracuje na ECMAScripte 7, takže front-end opäť napreduje míľovými krokmi, nehovoriac o TypeScripte a JSX a začínajúcom bo
22.12.2016 (last update 6.2.2017)
Ako zistiť či je element v inom elemente
V tomto článku predstavím riešenie, ktoré zisťuje, či sa daný element nachádza vo vnútri iného elementu. Na detekciu root elementu použijem CSS selectory class a id. Príklad je vhodný napríklad ak vyhľadávate dáky viditeľný node. Viditeľný sa tým mys
22.12.2016
Ako v textboxe a texarea detegovať biele miesta (JavaScript)
V tomto článku som sa zameral na detekciu bielych miest v používateľskom vstupe. Cieľom je zistiť, či používateľ okrem bielych miest napísal aj iný znak. Tento druh detekcie je napríklad užitočný ak je vstup použitý ako link. Ak používateľ vložil len
17.12.2016
Ako zistiť či hodnota v textboxe je číslo (JavaScript)
S príchodom jazyka HTML5 je práca s hodnotami v elemente input oveľa jednoduchšia. Stačí zadať type="number", použiť atribúty min a required. Nakoniec stačí len zakázať zobrazenie spinnerov ak to dizajn vyžaduje a hodnotou bude vždy číslo. No ja pre
20.11.2016
Ako rýchlo vytvoriť kópiu poľa (JavaScript)
V tomto krátkom článku predstavím, ako rýchlo vytvoriť kópiu / klon poľa. Ide pritom o šikovné využitie metódy slice().
13.11.2016
Ako rýchlo zmenšiť pole (JavaScript)
Človek sa neustále učí nové veci, a tak aj napriek niekoľkoročnej práce s jazykom JavaScript som sa opäť niečo nové naučil, o čo sa chcem podeliť v tomto článku.
9.11.2016
Ako zistiť či premenná má hodnotu NaN (JavaScript)
Pred nedávnom som potreboval overiť, či premenná má hodnotu NaN. Problém bol v tom, že väčšina riešení na internete bolo zameraných na zistenie či hodnota je NaN (napr. hodnoty typu String, Object, Number), ale nie či premenná má hodnotu NaN, teda va
30.8.2016 (last update 31.8.2016)
Zaujímavé informácie pre vývoj aplikácií v jazyku JavaScript - časť 1
V tomto článku predstavím dve zaujímavé riešenia, ktoré môžu byť nápomocné pri vývoji aplikácií v jazyku JavaScript.
31.1.2016
Ako detegovať veľké písmená v JavaScripte
Nedávno keď som robil na jednej funkcii, potreboval som nájsť spôsob, ako rýchlo a jednoducho detegovať veľké písmená. Mojim cieľom bolo konvertovať id s uppercase zápisom na css triedy s malými písmenami a pomlčkami. Nakoniec som našiel jeden príkla
2.8.2015
Ako vytvoriť remove() pre Array
Keďže momentálne pracujem prevažne len s frameworkom Dojo Toolkit, potreboval som používať niečo rýchle na mazanie prvkov z poľa. Keďže som v Dojo nič takého nenašiel, vytvoril som si vlastnú metódu remove().
30.4.2014
Ako získať skutočnú pozíciu prvku v poli
A je tu ďalší článok venovaný jednoduchému a hravému programovaniu. Tentoraz je zameraný na získanie skutočnej pozície prvku v poli a nie hodnoty vlastnosti index.
23.2.2014
Ktorý spôsob v JavaScripte je najlepší pre validáciu čísla
Až prax ukazuje, že postupy, ktoré boli bežne zaužívané a o ktoré sa človek stále opiera, nie sú vždy tie najlepšie. Príkladom je validácia čísla, ktorá overuje či kontrolovaná hodnota najmä vo formáte reťazca je platné číslo. Takáto kontrola je veľm
5.11.2013
Ako rýchlo vytvoriť funkciu map()
Rád sa učím z krátkych a výstižných kódov, ktoré dávajú nové inšpirácie a rovnako chcem prispieť aj ja svojimi príkladmi. Tentoraz som vytvoril metódu map(), ktorej úlohou je odfiltrovať polia o nežiadúce elementy. V demonštračnom príklade je takýmto
24.4.2013
Tipy a triky - ako rýchlo spraviť dokument HTML editovateľným
Jazyk HTML5 prináša nový atribút contenteditable, ktorý umožňuje editovať elementy v dokumente. A práve na tejto vlastnosti je založený nasledujúci trik, ktorý rýchlo spraví celý obsah dokumentu HTML editovateľným. Pre sfunkčnenie uvedeného kódu je m
3.2.2013
Prechádzanie objektov v jazyku JavaScript
V predchádzajúcom článku boli uvedené spôsoby prechádzania obsahom poľa. V tomto článku bude uvedený rýchly spôsob prechádzania objektu. Zobrazovaním obsahu objektov sa podrobnejšie venuje článok s názvom Ako zobraziť obsah objektu v JavaScripte.
3.2.2013
Prechádzanie prvkov poľa v jazyku JavaScript
Polia tvoria neoddeliteľnú súčasť každého väčšieho projektu a z toho vyplýva aj potreba častého prechádzania vytvorených polí pre účely manipulácie s ich prvkami. V tomto článku budú predstavené dve základné techniky prechádzania polí.
19.1.2013
Komentáre v jazyku JavaScript
Pre prehľadnejší obsah zdrojového kódu je možné tak, ako aj v iných programovacích jazykoch, používať komentáre. Komentáre predstavujú zápis informácií určených pre programátora, ktoré internetové prehliadače ignorujú a ich obsah nezobrazujú. V komen
14.1.2013
Ako zaokrúhliť čísla v JavaScripte
JavaScript, podobne ako iné programovacie jazyky, ponúka rôzne spôsoby narábania s desatinnou časťou reálneho čísla. Pre prácu s číslami vrátane zaokrúhľovania v JavaScripte slúži objekt Math a jeho vlastnosti a metódy.
30.12.2012 (last update 3.2.2013)
Ako zobraziť obsah objektu v JavaScripte
Každého začínajúceho programátora skôr či neskôr stretne problém, ako zobraziť obsah objektu. Pri aplikovaní často používaného zápisu document.write() je výsledkom text [object Object]. V rámci good practices programátori zápis document.write() nepou
23.12.2012
Metóda split() v jazyku JavaScript
Metóda split() umožňuje na základe regulárneho výrazu alebo reťazca, ktorý slúži ako oddeľovač, vytvoriť zo zdrojového reťazca jedno alebo viac prvkové pole. Nepovinný argument separator môže byť reťazec alebo regulárny výraz. Nepovinný argument limi
9.12.2012 (last update 14.11.2013)
Literály v JavaScripte
JavaScript umožňuje definovať premenným hodnoty viacerými spôsobmi. Tie, ktoré nie sú vytvorené cez natívne objekty skriptovacieho jazyka nazývané wrappery sú literálmi. Literály môžu byť číselné alebo reťazcové, ktoré je možné deliť na ďalšie podsku
Top