×
Creating solutions

Prehľad pojmov z programovania - časť 1

V rámci bežnej práce s počítačom, ako aj pri programovaní, sa čitatelia môžu často stretnúť s pojmami, ktorých význam nepoznajú. V tomto seriáli budú postupne predstavované rôzne druhy pojmov z oblasti IT a programovania so stručným vysvetlením. V prípade, že sa vám bude zdať niektorý pojem nedostatočne vysvetlený, môžete ho doplniť prostredníctvom komentára.

Dáta

Dáta v angličtine (data) sú údaje potrebné pre spracovanie. Dáta môže vytvoriť používateľ, programátor, môže ich generovať program alebo môžu byť získané z databáz či súborov. Príkladom dát sú napríklad prihlasovacie údaje meno a heslo. Dáta môžu byť získané rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je používateľský vstup prostredníctvom polí formulára. Dáta slúžia pre účelu ďalšieho spracovania.
Príklad: Vytvorenie údaju Matej programátorom.
1
var name = "Matej";
Medzi dáta nepatria príkazy a prepínače v príkazovom riadku. Tieto druhy informácii len definujú, ako sa bude program správať a operovať s dátami.

Programovací jazyk

Programovací jazyk uľahčuje tvorbu inštrukcií pre počítač. Vďaka programovaciemu jazyku nemusia byť inštrukcie pre spracovanie písané v strojovom kóde, ale v jazyku, ktorý je oveľa viac zrozumiteľný pre bežného človeka. Programovacie jazyky zväčša používajú slová anglického jazyka vďaka čomu je tvorba programov jednoduchšia a unifikovaná.

Strojový kód

Strojový kód je kombinácia jednotiek a núl (bity), ktorým rozumie riadiaca jednotka CPU. Každý typ riadiacej jednotky rozumie inému typu strojového kódu. Preto nie je možné aplikácie vytvorené pre procesory Intel spustiť napríklad na zariadeniach, ktoré majú architektúru ARM. Inými slovami povedané, aplikácia, ktorá ide na klasickom počítači nemusí isť spustiť v televízore. Pre spúšťanie aplikácií vytvorených pre iný typ procesora môžu byť použité programy, ktoré zabezpečia preklad pre príslušnú riadiacu jednotku vďaka čomu bude možné aplikáciu spustiť aj na inom type CPU.

Jazyk symbolických adries

Pre efektívnejšiu tvorbu programov bol vytvorený jazyk symbolických adries. Ide o prvý stupeň, ktorý prostredníctvom zrozumiteľnejších inštrukcií dokáže komunikovať s procesorom. Výsledný programový kód v jazyku symbolických adries je preložený do strojového kódu. Príkladom jazyka symbolických adries je Assembler (Assembly language).
Príklad: Ukážka zápisu cyklu v jazyku Assembler.
1
2
3
4
5
6
7
mov I, 8
FLP: mov ax, K
add ax, I
sub ax, J
mov K, ax
dec I
jns FLP

Nízko úrovňový programovací jazyk

Medzi nízko úrovňové programovacie jazyky patria jazyky symbolických adries. Ide o programovanie, kde symbolickou reprezentáciou jednotlivých strojových inštrukcií a konštánt sa vytvára strojový kód pre daný procesor. Symbolickú reprezentácia tvorí spravidla výrobca procesoru - sada inštrukcií procesora.

Vysoko úrovňový programovací jazyk

Jazyk symbolických adries sa z nízko úrovňového programovacieho jazyka postupne pretvoril do vysoko úrovňového programovacieho jazyka. Inštrukcie pre spracovanie sú oveľa zmysluplnejšie, jednotlivé príkazy sú ľahko čitateľné a pochopiteľné. Charakteristickou črtou vysoko úrovňových programovacích jazykov je kompilovanie a linkovanie. Medzi vysoko úrovňové programovacie jazyky patria FORTRAN (FORmula TRANslator), COBOL (COmmon Business Oriented Language), BCPL, B, C, C++ či Java.

Jazyk C

Jazyk C je vysoko úrovňový programovací jazyk. Predstavuje odpoveď na nedostatky jazykov BCPL a B. Jeho autorom je Dennis Ritchie, zamestnanec Bell Laboratories. Jazyk C bol vytvorený v roku 1972.

Jazyk C++

Jazyk C++ je rozšírením jazyka C. Z tohto dôvodu je možné väčšinu zápisov v jazyku C použiť aj v jazyku C++. Jazyk C++ predstavil v roku 1980 Bjarne Stroustrup. Rovnako ako Dennis Ritchie aj Bjarne Stroustrup bol zamestnancom Bell Laboratories. Jazyk C++ na rozdiel od jazyk C podporuje OOP (Objektovo orientované programovanie).

Kompilácia

Kompilácia je preklad textu do strojového kódu prekladačom. Text často býva upravený preprocesorom. Prekladač, nazývaný aj kompilátor (compiler), uloží výsledok do určitého typu súboru. V jazykoch C a C++ je výsledok uložený do objektového súboru s príponou *.o alebo *.obj. V jazyku Java sa výsledok skompiluje do bajtového kódu a uloží do súboru s príponou *.class. Preklad nastane len za predpokladu, že bola dodržaná syntax jazyka. V opačnom prípade prekladač ohlási chybu. Prekladač spracuje len to čo pozná.

Linkovanie

Linkovanie je spájanie jednotlivých objektových súborov do jedného súboru. Linkovanie vytvára program nazývaný Linker. Výsledkom linkovania môže byť spustiteľný súbor.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 9.3.2013
Kategória: Programovanie
Značky: slovník, programovanie


Programovanie,slovník,programovanie
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest