×
Creating solutions

Prechádzanie prvkov poľa v jazyku JavaScript

Polia tvoria neoddeliteľnú súčasť každého väčšieho projektu a z toho vyplýva aj potreba častého prechádzania vytvorených polí pre účely manipulácie s ich prvkami. V tomto článku budú predstavené dve základné techniky prechádzania polí.
Prvá technika je založená na zistení veľkosti poľa a prechádzaní prvkov poľa prostredníctvom cyklu for. Polia v príkladoch sú zapísané ako literály. Premenná i je deklarovaná pred začatím cyklu for. Tento zápis predstavuje jeden z možných spôsobov coding style pre zápis cyklu for. Viacnásobná deklarácia je uvedený v jednom riadku. Niektorí autori používajú viacriadkový zápis. Pole je indexované od čísla 0, preto má premenná i hodnotu 0. K poľu sa pristupuje prostredníctvom zápisu array[index]. Názov poľa ako objektu začína veľkým písmenom. Keďže slovo Array v JavaScripte reprezentuje názov constructora, je pole uložené do premennej Arr. Metóda log() zobrazí argument v konzole internetového prehliadača.
Príklad: Výpis obsahu poľa cez cyklus for do konzoly.
1
2
3
4
5
6
var Arr = ["one", "two", "three", "four", "five"];
var length = Arr.length, i = 0;
for (i; i < length; i++) {
console.log(Arr[i]);
}
Druhý spôsob prechádzania polí je založený na cykle for in. Ide o rovnaký spôsob prechádzania ako v prípade objektov. Príkaz for in prechádza jednotlivé prvky poľa podobne ako príkaz for. V hlavičke cyklu je ľavým operandom premenná reprezentujúca index a pravým operandom premenná s uloženým poľom. S každou iteráciou je index automatický zmenený. Na pozadí dochádza k operácii typu i < length; i++, resp. index < length; index++.
Príklad: Výpis obsahu poľa cez cyklus for in do konzoly.
1
2
3
4
5
6
var Arr = ["one", "two", "three", "four", "five"];
var index;
for (index in Arr) {
console.log(Arr[index]);
}
Pre sprehľadnenie významu premenných je možné prvý spôsob zápisu upraviť nasledovne.
Príklad: Upravený výpis obsahu poľa cez cyklus for do konzoly.
1
2
3
4
5
6
var Arr = ["one", "two", "three", "four", "five"];
var length = Arr.length, index = 0;
for (index; index < length; index++) {
console.log(Arr[index]);
}
Pri krátky blokoch programu nie je tento spôsob zápisu premenných potrebný a namiesto premennej index stačí použiť premennú i. Viac informácií o názvoch premenných je uvedenách v článkoch zameraných na coding style a naming conventions.

Záver

Pri výbere spôsobu prechádzania polí v JavaScripte je efektívnejšie používať cyklus for in. Dôvodom je fakt, že rovnaký spôsob je možné použiť aj na prechádzanie objektov. V prípade starších internetových prehliadačov je možné používať iba cyklus for, keďže for in v nich žiaľ nie je podporovaný.


JavaScript,iterácia,programovanie,iterátor,naming conventions,pole,array,coding style,JavaScript,literál,for,for in
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest