×
Vytvárame riešenia

Prechádzanie prvkov poľa v jazyku JavaScript

Polia tvoria neoddeliteľnú súčasť každého väčšieho projektu a z toho vyplýva aj potreba častého prechádzania vytvorených polí pre účely manipulácie s ich prvkami. V tomto článku budú predstavené dve základné techniky prechádzania polí.
Prvá technika je založená na zistení veľkosti poľa a prechádzaní prvkov poľa prostredníctvom cyklu for. Polia v príkladoch sú zapísané ako literály. Premenná i je deklarovaná pred začatím cyklu for. Tento zápis predstavuje jeden z možných spôsobov coding style pre zápis cyklu for. Viacnásobná deklarácia je uvedený v jednom riadku. Niektorí autori používajú viacriadkový zápis. Pole je indexované od čísla 0, preto má premenná i hodnotu 0. K poľu sa pristupuje prostredníctvom zápisu array[index]. Názov poľa ako objektu začína veľkým písmenom. Keďže slovo Array v JavaScripte reprezentuje názov constructora, je pole uložené do premennej Arr. Metóda log() zobrazí argument v konzole internetového prehliadača.
Príklad: Výpis obsahu poľa cez cyklus for do konzoly.
1
2
3
4
5
6
var Arr = ["one", "two", "three", "four", "five"];
var length = Arr.length, i = 0;
for (i; i < length; i++) {
console.log(Arr[i]);
}
Druhý spôsob prechádzania polí je založený na cykle for in. Ide o rovnaký spôsob prechádzania ako v prípade objektov. Príkaz for in prechádza jednotlivé prvky poľa podobne ako príkaz for. V hlavičke cyklu je ľavým operandom premenná reprezentujúca index a pravým operandom premenná s uloženým poľom. S každou iteráciou je index automatický zmenený. Na pozadí dochádza k operácii typu i < length; i++, resp. index < length; index++.
Príklad: Výpis obsahu poľa cez cyklus for in do konzoly.
1
2
3
4
5
6
var Arr = ["one", "two", "three", "four", "five"];
var index;
for (index in Arr) {
console.log(Arr[index]);
}
Pre sprehľadnenie významu premenných je možné prvý spôsob zápisu upraviť nasledovne.
Príklad: Upravený výpis obsahu poľa cez cyklus for do konzoly.
1
2
3
4
5
6
var Arr = ["one", "two", "three", "four", "five"];
var length = Arr.length, index = 0;
for (index; index < length; index++) {
console.log(Arr[index]);
}
Pri krátky blokoch programu nie je tento spôsob zápisu premenných potrebný a namiesto premennej index stačí použiť premennú i. Viac informácií o názvoch premenných je uvedenách v článkoch zameraných na coding style a naming conventions.

Záver

Pri výbere spôsobu prechádzania polí v JavaScripte je efektívnejšie používať cyklus for in. Dôvodom je fakt, že rovnaký spôsob je možné použiť aj na prechádzanie objektov. V prípade starších internetových prehliadačov je možné používať iba cyklus for, keďže for in v nich žiaľ nie je podporovaný.


JavaScript,iterácia,programovanie,iterátor,naming conventions,pole,array,coding style,JavaScript,literál,for,for in
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších