×
Creating solutions

Prechádzanie objektov v jazyku JavaScript

V predchádzajúcom článku boli uvedené spôsoby prechádzania obsahom poľa. V tomto článku bude uvedený rýchly spôsob prechádzania objektu. Zobrazovaním obsahu objektov sa podrobnejšie venuje článok s názvom Ako zobraziť obsah objektu v JavaScripte.
Pre prechádzanie objektov slúži cyklus for in. V hlavičke funkcie je ľavým operandom premenná reprezentujúca vlastnosť alebo metódu a pravým operandom je premenná reprezentujúca objekt, ktorý sa má iterovať. Ľavý operand si cyklus "napĺňa" sám. Až na premenné typu objekt je možné cez cyklus for in zobraziť presný obsah objektu.
Príklad: Zobrazenie vlastností objektu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
var Obj = {
property1: "Property 1",
property2: "Property 2",
method1: function() {
console.log("Method 1");
},
method2: function() {
console.log("Method 2");
},
obj: {propert3: "Property 3"}
}
var property;
for (property in Obj) {
console.log(property + " : " + Obj[property]);
}
Objekty v JavaScripte obsahujú vlastnosti a metódy. Vlastnosti môžu obsahovať primitívne hodnoty, premenné, objekty a polia. Metódy obsahujú funkcie.

Záver

Ak chce používateľ vypísať kompletný obsah objektu, tak v prípade, že premennou objektu je objekt, musí sa naň aplikovať ďalší cyklus for in.


JavaScript,programovanie,OOP,literál,JavaScript,iterátor,iterácia,for in
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest