×
Creating solutions

Naming conventions - názvy tried a identifikátorov - časť 1 (CSS)

A je tu ďalší článok venovaný názvosloviu, tentoraz však pre jazyk CSS. Aj pre tento jazyk môžu byť definované pravidlá, ktoré môžu zefektívniť celkový vývoj aplikácie. Ide najmä o vytvorenie pravidiel pre názvy identifikátorov, hodnoty atribútov id a tried, hodnoty atribútov class. Cieľom tohto článku je predstaviť niekoľko spôsobov rozlíšenia názvov tried od identifikátorov.
Pri práci s jazykom CSS som v rámci praxe začal používať nasledujúcu konvenciu.
Príklad: Moje CSS naming conventions.
1
2
class="class-name"
id="idName"
Dôvodom je rýchlejšie odhalenie chyby v JavaScript kóde. Ak pracujem s triedami, ale volám konvenciu pre identifikátor, vďaka definovanému názvosloviu môžem odhaliť logickú chybu. Tento spôsob odhaľovania chýb samozrejme nie je platný pri jednoslovných názvoch. Obdobne to platí aj v súboroch CSS, kde znak # priraďujem triede alebo znak . identifikátoru. Vďaka definovanej konvencii viem rýchlejšie prísť na problém.
Samozrejme v praxi sa je možné stretnúť aj s inými naming conventions.
Príklad: Ďalšie príklady naming conventions.
1
2
class="className"
id="id_name"
Príklad: Štýl v Dojo Toolkit.
1
2
class="className"
id="idName_descriptor"
Zaujímavý spôsob konvencie je s descriptorom, kde je použitá rovnaká konvencia ako pre atribút class, ale podčiarnikom je doplnený descriptor. Descriptor môže byť text alebo v prípade generovania unikátne číslo.
Príklad: Použitie descriptora v Dojo Toolkit.
1
id="moduleTreePane_wrapper"
Pre tých, ktorí chcú mať istotu aj pri jednoslovných názvoch, je možné použiť podčiarnik ako identifikátor atribútu id.
Príklad: Použitie podčiarnika.
1
2
class="className"
id="_idName"
Príklad: Ďalší variant s podčiarnikom.
1
2
class="className"
id="_id_name"
Príklad: Ďalší variant s podčiarnikom.
1
2
class="class_name"
id="_id_name"
Ako vidieť, variant pre zápis identifikátora a triedy je hneď niekoľko. Okrem mnou používanej konvencie nevyzerá zle ani konvencia typu camel case, kde atribút id začína podčiarnikom.

Záver

Aké názvoslovia pre CSS používate vy?


CSS,programovanie,naming conventions,class,id
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest