×
Vytvárame riešenia

Krátky slovník

V tomto príspevku sú vysvetlené niektoré skratky a pojmy súvisiace s tvorbou internetových stránok. Obsah článku by som chcel postupne rozšíriť. K jeho rozšíreniu môžu prispieť aj čitatelia prostredníctvom komentárov.

CLI

CLI je skratka pre Command Line Interface. Stretnúť sa s ňou môžete napríklad pri moduloch npm.
Príklad: Inštalácia Grunt CLI.
1
npm install -g grunt-cli

CSS

Cascading Style Sheets (CSS) - kaskádové štýly zastupujú jazyk, ktorý umožňuje dokumentom HTML a XHTML skvalitňovať vzhľad a zároveň efektívnejšie manipulovať s ich obsahom. Jazyk CSS používa namiesto príkazov pravidlá obsahujúce vlastnosti a hodnoty.

DHTML

DHTML je kombinácia jazykov XHTML, CSS, JavaScript (resp. JScript) a DOM. Stránky naprogramované v DHTML nemusia byť korektne zobrazované v internetových prehliadačoch. DHTML dokumenty sú vo svojej podstate rozšírené HTML dokumenty o nové metódy vychádzajúce z DOM a JavaScriptu pre zabezpečenie interaktívneho správania obsahu internetovej stránky. Pri použití JavaScriptu v kombinácii s DOM je možné manipulovať s objektmi, vďaka čomu sa statické internetové stránky stávajú ľahko dynamickými. Nie všetky metódy a vlastnosti používané v DHTML sú podporované štandardmi HTML, XHTML, CSS, DOM, JavaScript a hlavne internetovými prehliadačmi. V súčasnosti sa pojem DHTML už nepoužíva a postupne sa upúšťa aj od používania proprietárnych prvkov jednotlivých internetových prehliadačov.

DOM

DOM (Document Object Model) je platforma, jazyk, neutrálne rozhranie, ktoré umožňuje programom a skriptom dynamicky prístup a aktualizáciu obsahu, štruktúry a vzhľadu dokumentov. Dokument môže byť ďalej spracovávaný a výsledok tohto spracovania prezentovaný. Prostredníctvom DOM je možné napríklad pristupovať k elementom jazyka HTML, vytvárať ich, pristupovať k ich atribútom a hodnotám, meniť ich a odstraňovať.

DTD

Document type definition. Pravidlá, ktoré vychádzajú z SGML. DTD obsahuje štruktúru HTML/XHTML dokumentu. DTD si môže vytvoriť aj každý sám s tým, že na DTD dokument použije odkaz. DTD obsahuje elementy - entity a ich atribúty. V HTML5 sa DTD už nepoužíva.

HTML

Hypertext Markup Language je značkovací jazyk zabezpečujúci základné zobrazenie obsahu dokumentov HTML a XHTML v internetovom prehliadači. Dokument je vytvorený zo značiek (tagov), ktoré sa neskôr začali nazývať elementy. Dokumenty majú svoju štruktúru a na rozdiel od iných jazykov pri nesprávnom zápise nezobrazia chybu. Chybný zápis sa môže prejaviť až pri zobrazení alebo manipulácii cez DOM.

IETF

Internet Engineering Task Force. Otvorená medzinárodná komunita sieťových dizajnérov, operátorov, predajcov, výskumníkov zameraných na vývoj internetu, jeho architektúry a procesov súvisiacich s internetom. Ciele IETF sú zhrnuté v dokumente RFC 3935.

JavaScript

JavaScript je skriptovací jazyk, ktorý umožňujev spolupráci s DOM vkladať do dokumentov HTML a XHTML dynamický obsah, reagovať na udalosti, čítať a zapisovať elementy, vykonávať výpočty, čí kontrolovať dáta vo formulároch. JavaScript je schopný detegovať internetový prehliadač, jeho nastavenia, ako aj pracovať s cookies. JavaScript ako programovací jazyk pracuje s objektmi, ich metódami a vlastnosťami, funkciami, operátormi a príkazmi. Je to jazyk objektovo orientovaný, a tak je jeho využitie v dokumentoch HTML/XHTML všestranné.

LAMP

Skratka pre inštaláciu programov Linux Apache MySQL PHP (L.A.M.P.).

PHP

PHP: Hypertext Preprocessor. Objektovo orientovaný open source skriptovací jazyk a interpreter (preprocesor) s možnosťou vkladania do dokumentov HTML/XHTML určený pre vývoj webov. Umožňuje vytvárať dynamický obsah pričom ho je možné kombinovať s inými programovacími jazykmi. Keďže ide o serverovo orientovaný jazyk, pre jeho použitie je potrebné mať nainštalovaný a spustený server, napríklad Apache.

RFC

Request for Comments. Množstvo štandardov a odporúčaní vo svete informačných technológií. Zoznam jednotlivých dokumentov s číselným označením a autormi sa nachádza na stránke http://www.ietf.org/iesg/1rfc_index.txt.

RUBY Annotation

Ruby Annotation module prináša do jazyka XHTML nové elementy umožňujúce zobrazovanie pomocného textu nad hlavným textom. Slúži pre zobrazovanie textu v Ázijských krajinách (Čína, Japonsko). Ruby čiastočne podporuje iba Internet Explorer. Pre Firefox je k dispozícii na internetovej stránke zásuvný modul zabezpečujúci podporu Ruby v dokumentoch XHTML. Ruby Annotation module je podporovaný od štandardu XHTML 1.0.

SVG

Scalable Vector Graphics. Spôsob zobrazovania grafických prvkov (vektorovej grafiky) v dokumentoch HTML a XHTML. Pre zobrazenie SVG grafiky je potrebné mať nainštalovaný SVG viewer alebo používať internetový prehliadač s podporou zobrazovania SVG.

URI

Uniform Resource Identifier. Určuje zdroj, kde na internete sa nachádzajú obrázky, dokumenty, videá, atď. RFC 1630, CERN, Jun 1994. URI je vrcholom hierarchie členenia zdrojov. Pod URI patrí URL (Uniform Resource Locator), URC (Uniform Resource Characteristics) a URN (Uniform Resource Name). Najčastejšie programátori používajú URL, ktorý obsahuje adresy internetových stránok. URI teda obsahuje URL, URC a URN. Viac informácií o URI je uvedených v dokumente URIs, URLs, and URNs: Clarifications and Recommendations 1.0 na internetovej stránke konzorcia W3C alebo v dokumente Universal Resource Identifiers in WWW.

URL

Uniform Resource Locators (URL). Podmnožina URI. URL presne definuje zdroj informácií alebo dát. RFC 1738, CERN, Xerox PARC, University of Minnesota, December 1994.

VBScript

Visual Basic Script je skriptovací jazyk vytvorený spoločnosťou Microsoft, ktorý umožňuje vykonať činnosti nad rámec jazyka HTML a XHTML. VBScript bolo možné používať aj pri tvorbe HTML dokumentov. Z hľadiska proprietárneho riešenia tento jazyk nie je podporovaný inými prehliadačmi. Pre účely web developmentu spoločnosť Microsoft vytvorila jazyk JScript, čo je upravený ECMAScript, resp. JavaScript.

VML

Vector Markup Language. Formát vektorovej grafiky (predchodca SVG), ktorý bol ďalej vyvíjaný a podporovaný spoločnosťou Microsoft. Vzhľadom na nedostatočnú podporu a možnosti bol vytlačený jazykmi SVG a HTML5 - Canvas.

W3C

World Wide Web Consortium (W3C) sa podieľa na vývoji technológií, špecifikácií, smerniciach, softvéry a nástrojoch za účelom využitia plného potenciálu internetu. Na stránkach konzorcia W3C sa nachádza množstvo špecifikácií, odporúčaní a návrhov súvisiacich s webovými technológiami.

WAMP

Skratka pre inštaláciu programov Windows Apache MySQL PHP (W.A.M.P.).

WWW

World Wide Web - pavučina - celosvetová sieť - internet.

XHTML

Extensible HyperText Markup Language. Značkovací jazyk XHTML ako nástupca jazyka HTML 4 prešiel množstvom zmien. Niektoré pôvodné prvky boli vynechané a zároveň pribudli prvky nové. Upravil sa spôsob používania niektorých tagov, v XHTML verzii nazývaných elementy. Všetky elementy jazyka XHTML sa musia písať malými písmenami. Atribúty musia mať hodnoty v úvodzovkách alebo apostrofoch. XHTML je značkovací jazyk umožňujúci vytvárať platformovo nezávislé dokumenty vrátane implementácie multimediálneho obsahu tretích strán. Dokumenty s jazykom XHTML, tak ako aj dokumenty HTML, XML, PHP, JS či CSS, sú obyčajné textové súbory.

XML

Extensible Markup Language. XML je značkovací jazyk so súborom pravidiel umožňujúcich štruktúrovať dáta. XML predstavuje textový dokument, ktorý pre oddelenie dát používa značky (tagy). Pre rozšírenú prácu s dátami obsahujú značky príslušné atribúty. XML má široké uplatnenie. Jazyk nie je licencovaný a je platformovo nezávislý. V rámci biznisu slúži najmä na výmenu obchodných dát.


Rôzne,programovanie,PHP,slovník
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších