×
Creating solutions

Java - odporúčané nastavenia premenných prostredia

Pri práci s vývojovým prostredím alebo aj príkazovým riadkom môžu niektoré operácie, medzi ktoré patrí aj kompilácia alebo spustenie programu v jazyku Java, skončiť neúspešne. Dôvodom tohto neúspechu môžu byť aj chýbajúce nastavenia v premenných prostredia.
Pre bezproblémovú kompiláciu je možné definovať cestu k Java Development Kit a Java prostredníctvom systémovej premennej Path.
Príklad: Zápis systémovej premennej Path pre Javu v adresári Coding.
1
Path C:\Coding\Java\bin;C:\Coding\Java\jdk1.7.0_15\bin
Definovaním používateľskej premennej CLASSPATH sa napríklad zabezpečí, že pre spúšťanie súborov s príponou *.class nie je potrebné používať parameter -cp . . Premenná CLASSPATH definuje cestu k súborom s príponou *.class. Používateľ môže zadať aj viacero ciest súčasne a oddeliť ich od seba znakom ;.
Príklad: Premenná CLASSPATH definuje cestu k súborom *.class.
1
CLASSPATH C:\JavaApps\App\Classes
Príklad: Definovanie viacerých ciest k súborom *.class.
1
CLASSPATH C:\JavaApps\App\Classes;C:\JavaDemos\Demo\Classes
Medzi ďalšie používateľské premenné patria JRE_HOME a JAVA_HOME. Premenná JRE_HOME definuje cestu k prostrediu Java Runtime Environment a premenná JAVA_HOME definuje cestu k Java Development Kit.
Príklad: Nastavenie JRE_HOME a JAVA_HOME pre adresár Coding.
1
2
JRE_HOME C:\Coding\Java\jre7
JAVA_HOME C:\Coding\Java\jdk1.7.0_15
V prípade, že používateľ pracuje s programom Tomcat, je potrebné definovať aj používateľskú premennú CATALINA_HOME.
Príklad: Nastavenie premennej CATALINA_HOME pre adresár Coding.
1
CATALINA_HOME C:\Coding\Tomcat
Aplikácie v príkladoch sú nainštalované do adresára C:\Coding. V prípade, že používateľ inštaloval aplikácie do iných adresárov, je potrebné uviesť správnu cestu. Uvedené príklady demonštrujú, po ktorý adresár má byť zápis cesty v premennej uvedený. Pre prácu s premennými prostredia je možné použiť aplikáciu Rapid Environment Editor.

Záver

Správnym aplikovaním používateľských a systémových premenných je možné predchádzať viacerým chybám nielen pri tvorbe programov v jazyku Java.


Java,programovanie,premenné prostredia,java_home,Java,CLASSPATH,JRE_HOME,java_home,path,JDK
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest