×
Creating solutions

Coding style - metódy

Programovací jazyk JavaScript umožňuje zápis metód formou reťazenia (chaining). Tento spôsob je populárny najmä pri práci s knižnicou jQuery. Pre sprehľadnenie takýchto zápisov je možné definovať pravidlá pre zalomenie a odsadenie. Zalomenie a odsadenie by sa malo týkať objektu aj typu metód.
Objekt a každá metóda by mali byť na novom riadku. Metóda na novom riadku začína operátorom . . Okrem odsadenia metód od objektu by sa malo vytvoriť aj odsadenie od príbuzných metód a definovať metódy, ktoré "resetujú" odsadenie. Medzi takéto typy metód patria napríklad metódy knižnice jQuery addBack() a end().
Príklad: Zápis bez použitia pravidiel pre zápis metód.
1
2
$("#navigation ul").children("li:odd").addClass("red").end()
.children("li:even").addClass("blue");
Uvedený príklad je v skutočnosti zápis v jednom riadku. Definovaním pravidiel pre odsadenie metód je možné programový kód vytvoriť prehľadnejším. V tomto prípade je zvolené odsadenie v podobe dvoch medzier. Výsledkom pravidiel pre odsadenie a zalomenie je zápis operácií v podobe stromovej štruktúry.
Príklad: Upravený zápis podľa pravidiel pre zápis metód.
1
2
3
4
5
6
$("#navigation ul")
.children("li:odd")
.addClass("red")
.end()
.children("li:even")
.addClass("blue");

Záver

Pravidlo odsadenia a zalomenia metód by sa malo odvíjať od počtu metód v zápise. Nemalo by byť aplikované na základný zápis Object.method(). Veľkou nevýhodou môžu byť obmedzenia formattera, ktorý nemusí takýto zápis akceptovať a po jeho aktivovaní takýto zápis vráti späť do jednoriadkovej podoby.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 10.2.2013
Kategória: Programovanie
Značky: programovanie, jquery, javascript, coding style


Programovanie,programovanie,jQuery,JavaScript,coding style
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest