×
Vytvárame riešenia

Ako zobraziť znak $ v reťazci (PHP)

Znak $ má v jazyku PHP špecifickú funkciu. Keďže je súčasťou názvu premennej, práca s ním vyžaduje pozornosť a to najmä pri zápisoch v reťazcoch. V prípade, že znak $ bude do reťazca zapísaný nesprávnym spôsobom, môže spôsobiť chybové hlásenie.

Zápis znaku $ v reťazci

Pri použití znaku v reťazci je dôležité dávať pozor aké znaky za ním nasledujú. Ak za znakom $ nasleduje biele miesto, bude znak $ v príkaze echo zobrazený. Znak $ bude zobrazený aj v prípade, že za ním nasleduje znak, ktorý nie je povolený na začiatku názvu identifikátora.
Príklad: Zobrazenie znaku $.
1
echo "Znak $ je zapísaný osamotene.";
Príklad: Zobrazenie znaku $ so znakom, ktorý nie je povolený v názve premennej.
1
2
3
4
echo "Znak $1 nie je zapísaný osamotene. ";
echo "Znak $. nie je zapísaný osamotene. ";
echo "Znak $- nie je zapísaný osamotene. ";
echo "Znak $.variable nie je zapísaný osamotene. ";
V prípade, že za znakom $ nasleduje znak, ktorý je povolený na prvej pozícii v názve identifikátora, bude namiesto zobrazenia znaku $ prebiehať hľadanie premennej. Jej názov bude ohraničený znakom $ a znakom reprezentujúcim nepovolený znak identifikátora. Ak premenná neexistuje, zobrazí sa chybové hlásenie Undefined variable.
Príklad: Znak $ reprezentujúci premennú v reťazci.
1
echo "Znak $nasledovaný ďalšími znakmi.";
Ak za znakom $ majú bezprostredne nasledovať ďalšie znaky, je potrebné umiestniť pred $ lomku \. V opačnom prípade nebude znak $ zobrazený a vytvorí v reťazci premennú. Tá vloží svoj obsah čo spôsobí nežiadúcu zmenu reťazca.
Príklad: Zobrazenie znaku $ s ďalšími znakmi za ním.
1
echo "Znak \$nasledovaný ďalšími znakmi.";

Záver

Zápisom znaku \ pred $ v reťazci sa zamedzí hľadaniu premennej a prípadnému chybovému hláseniu, ak premenná neexistuje. Pred znakom $ môže byť akýkoľvek znak. Za znakom $ môžu byť len znaky, ktoré nezodpovedajú pravidlám pre názov premennej. V opačnom prípade je potrebné pred $ zapísať znak \, inak nebude znak $ zobrazený a v reťazci pribudne hodnota premennej.


PHP,programovanie,PHP,premenná,variable,reťazec,string,dollar sign,$,error,echo
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších