×
Creating solutions

Ako zobraziť znak $ v reťazci (PHP)

Znak $ má v jazyku PHP špecifickú funkciu. Keďže je súčasťou názvu premennej, práca s ním vyžaduje pozornosť a to najmä pri zápisoch v reťazcoch. V prípade, že znak $ bude do reťazca zapísaný nesprávnym spôsobom, môže spôsobiť chybové hlásenie.

Zápis znaku $ v reťazci

Pri použití znaku v reťazci je dôležité dávať pozor aké znaky za ním nasledujú. Ak za znakom $ nasleduje biele miesto, bude znak $ v príkaze echo zobrazený. Znak $ bude zobrazený aj v prípade, že za ním nasleduje znak, ktorý nie je povolený na začiatku názvu identifikátora.
Príklad: Zobrazenie znaku $.
1
echo "Znak $ je zapísaný osamotene.";
Príklad: Zobrazenie znaku $ so znakom, ktorý nie je povolený v názve premennej.
1
2
3
4
echo "Znak $1 nie je zapísaný osamotene. ";
echo "Znak $. nie je zapísaný osamotene. ";
echo "Znak $- nie je zapísaný osamotene. ";
echo "Znak $.variable nie je zapísaný osamotene. ";
V prípade, že za znakom $ nasleduje znak, ktorý je povolený na prvej pozícii v názve identifikátora, bude namiesto zobrazenia znaku $ prebiehať hľadanie premennej. Jej názov bude ohraničený znakom $ a znakom reprezentujúcim nepovolený znak identifikátora. Ak premenná neexistuje, zobrazí sa chybové hlásenie Undefined variable.
Príklad: Znak $ reprezentujúci premennú v reťazci.
1
echo "Znak $nasledovaný ďalšími znakmi.";
Ak za znakom $ majú bezprostredne nasledovať ďalšie znaky, je potrebné umiestniť pred $ lomku \. V opačnom prípade nebude znak $ zobrazený a vytvorí v reťazci premennú. Tá vloží svoj obsah čo spôsobí nežiadúcu zmenu reťazca.
Príklad: Zobrazenie znaku $ s ďalšími znakmi za ním.
1
echo "Znak \$nasledovaný ďalšími znakmi.";

Záver

Zápisom znaku \ pred $ v reťazci sa zamedzí hľadaniu premennej a prípadnému chybovému hláseniu, ak premenná neexistuje. Pred znakom $ môže byť akýkoľvek znak. Za znakom $ môžu byť len znaky, ktoré nezodpovedajú pravidlám pre názov premennej. V opačnom prípade je potrebné pred $ zapísať znak \, inak nebude znak $ zobrazený a v reťazci pribudne hodnota premennej.


PHP,programovanie,PHP,premenná,variable,reťazec,string,dollar sign,$,error,echo
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest