×
Creating solutions

Ako vytvoriť dátum pre formát RSS (PHP)

Pri tvorbe internetových stránok je často potrebné pracovať aj s dátumom a časom. Spôsoby manipulácie s týmto formátom sú rôzne. Každá aplikácia môže vyžadovať iný typ formátu. Pri tvorbe súborov RSS je potrebné dátum konvertovať do formátu v zmysle RFC 2822. Dátum sa umiestňuje do elementu <pubDate>.
V tomto článku bude demonštrovaná konverzia formátu
1
dd.mm.yyyy
na formát podľa sekcie 3.3
1
day-name, day month-name year time-of-day zone
Príklad: Dátum a čas vo formáte RFC 2822.
1
Tue, 01 Jan 2013 12:00:00 +0100
Do premennej date_lf, ktorá reprezentuje dátum v lokálnom formáte, sa uloží dátum s formátom dd.mm.yyyy. Prostredníctvom funkcie explode() sa extrahuje deň, mesiac a rok. Pre konverziu dátumu na sekundy sa použije funkcia mktime() čím vytvoríme časovú známku timestamp. Časová známka je vyjadrenie aktuálneho času a dátumu v sekundách od dňa 1.1.1970 a času 00:00:00 v zóne GMT.
1
2
// Formát zápisu funkcie mktime()
mktime(h, m, s, mm, dd, yyyy)
Parameter r vo funkcii date() formátuje časovú známku na formát podľa RFC 2822. Následne je možné takto upravený dátum použiť pri tvorbe súborov RSS alebo iné účely.
Príklad: Konverzia dátumu na formát RFC 2822
1
2
3
4
5
6
7
8
9
$date_lf = "1.1.2013"; // local format
$date_pf = explode(".", $date_lf); // parsed format
$timestamp = mktime(12, 0, 0, $date_pf[1], $date_pf[0], $date_pf[2]);
$date_rfc2822 = date("r", $timestamp);
echo $date_rfc2822;

Záver

Funkcia date() umožňuje konvertovať celý dátum alebo jeho časť aj do iných formátov.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 11.1.2013
Kategória: PHP
Značky: php, date, mktime, rss, programovanie, rfc 2822


PHP,PHP,date,mktime,RSS,programovanie,RFC 2822
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest