×
Creating solutions

Ako spájať reťazce vo Visual Basicu

V tomto krátkom článku predstavím ako spájať reťazce vo Visual Basicu. Visual Basic je zaujímavý tým, že niektoré zápisy na ktoré sme zvyknutí, že fungujú v iných jazykoch unifikovane, sú vo Visual Basicu použité/zastúpené inak. Príkladom je aj operátor pre spájanie reťazcov.
Pre spájanie reťazcov slúži operátor &.
Príklad: Spojenie troch reťazcov.
1
2
3
Dim part1 As String = "Text 1"
Dim part2 As String = "Text 2"
Dim output As String = part1 & " " & part2

Záver

Výsledok je možné zobraziť buď cez textbox alebo konzolu, resp. okno Output.
Príklad: Zápis do Textboxu a konzoly.
1
2
TextBox.Text = output
Console.WriteLine(output)


Visual Basic,&,Dim,WriteLine(),Console,TextBox,MultiLine TextBox,break,line break,Textarea
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest