×
Vytvárame riešenia

Ako inštalovať Apache Tomcat pre Netbeans

Integrované vývojové prostredie NetBeans umožňuje počas svojej inštalácie vybrať aj aplikačný server Apache Tomcat. Ten však často býva starší ako je jeho aktuálna verzia. Ak chce používateľ nainštalovať najnovšiu verziu Apache Tomcat, musí vykonať niekoľko krokov.
Inštaláciu servera Apache Tomcat je možné vykonať z archívu s názvom 64-bit Windows zip. Po rozbalení archívu na pevný disk je potrebné definovať používateľskú premennú s názvom CATALINA_HOME do systému Windows. Jej hodnotou je cesta k nainštalovanému aplikačnému serveru Apache Tomcat.

Premenné prostredia

Premenné prostredia sú reťazce obsahujúce informácie o používateľskom prostredí operačného systému. Delia sa na používateľské premenné a systémové premenné. Pre konfiguráciu aplikačného servera Apache Tomcat je potrebné vytvoriť používateľskú premennú CATALINA_HOME. Okno Premenné prostredia je možné otvoriť nasledujúcim spôsobom.
1. Kliknutie na tlačidlo Štart.
2. Nastavenie sa na položku Počítač.
3. Pravým tlačidlom sa vyvolá kontextové menu.
4. Z kontextového menu sa vyberie položka Vlastnosti.
5. Otvorí sa okno Systém (Ovládací panel\Systém a zabezpečenie\Systém).
6. V ľavom paneli je potrebné vybrať položku Rozšírené systémové nastavenia.
7. V okne Kontrola používateľských kont stlačiť Áno (okno sa nemusí zobraziť).
8. V zobrazenom okne Vlastnosti systému sa vyberie karta Spresnenie.
9. V karte Spresnenie sa klikne na tlačidlo Premenné prostredia....
Po uvedených krokoch by malo byť zobrazené okno Premenné prostredia. V hornej časti určenej pre používateľské premenné sa vytvorí nová premenná cez tlačidlo Nová, ktoré otvorí okno s názvom Nová používateľská premenná. Do poľa Názov premennej sa uvedie reťazec CATALINA_HOME a do poľa Hodnota premennej sa uvedie cesta k nainštalovanému serveru (napr. C:\Coding\Apache Tomcat 7.0.35). Ďalším krokom je úprava súboru tomcat-users-xml.

Konfigurácia Apache Tomcat

Pre spustenie aplikácie a nielen servera vo vývojovom prostredí NetBeans je potrebné definovať rolu, meno používateľa a heslo. Bez tohto nastavenia nie je možné spustiť aplikáciu pod NetBeans. Toto nastavenie sa vykonáva v súbore s názvom tomcat-users-xml. Súbor sa nachádza v adresári conf. Adresár conf je súčasťou nainštalovaného servera Apache Tomcat.
Po otvorení súboru tomcat-users-xml je potrebné sa nastaviť na jeho koniec, do kontajnera <tomcat-users>. V ňom je potrebné definovať názov role (rolename), meno používateľa (username) a heslo (password). Názov role je manager-script . Meno a heslo si volí používateľ sám. V demonštrovanom zápise je to slovo tomcat.
Príklad: Zápis do kontajnera <tomcat-users>.
1
2
<role rolename="manager-script"/>
<user username="tomcat" password="tomcat" roles="manager-script"/>
Zápis musí byť uvedený mimo komentár. Nesmie byť umiestnený medzi znaky <!-- -->.

Nastavenie servera v NetBeans

Posledným krokom je nastavenie servera v NetBeans. To sa vykoná cez menu Tools, položku Servers a tlačidlo Add Server... . Z ponuky okna Add Server Instance sa zvolí Apache Tomcat. V poli Server Location sa uvedie cesta k nainštalovanému serveru Apache Tomcat (napr. C:\Coding\Apache Tomcat 7.0.35). Do polí Username a Password sa zapíšu údaje zodpovedajúce hodnotám v kontajneri <tomcat-users>. V tomto prípade sú to tomcat ako meno používateľa a tomcat aj ako heslo. Tlačidlom Finish sa dokončí konfigurácia. V tomto kroku je dokončená konfigurácia pre vývojové prostredia NetBeans.

Spustenie aplikačného servera Apache Tomcat

Okrem spustenia servera Apache Tomcat cez NetBeans je možné server spúšťať aj samostatne. To sa vykonáva prostredníctvom súboru startup.bat v adresári bin. Ukončenie servera sa vykonáva spustením súboru shutdown.bat. Pre spustenie servera samostatne je potrebné definovať používateľské premenné JAVA_HOME a JRE_HOME v okne Premenné prostredia. Hodnotou premennej JAVA_HOME je cesta k nainštalovanému Java Development Kit (napr. C:\Coding\Java jdk1.6.0_26). Hodnotou premennej JRE_HOME je cesta k nainštalovanému prostrediu Java Runtime Environment (napr. C:\Program Files\Java\jre7). Po nastavení premenných JAVA_HOME a JRE_HOME je možné Apache Tomcat spustiť aj cez súbor startup.bat.

Záver

V prípade, že staršie verzie servera Tomcat sa už nevyužívajú, je možné ich bez problémov odinštalovať. Webové rozhranie aplikačného servera Apache Tomcat je možné spustiť zápisom URI http://localhost:8080 do internetového prehliadača.


Softvér,inštalácia,JRE_HOME,java_home,premenné prostredia,NetBeans,Tomcat,softvér
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších