×
Vytvárame riešenia
7.8.2018 (posledná aktualizácia 8.8.2018)
Ako odstrániť chybu "Cannot write file ... because it would overwrite input file."
Pri práci s TypeScriptom a konfiguráciou vždy keď som zadal exclude som dostal veľké množstvo errorov. Dlho som nevedel nájsť riešenie až nakoniec som našiel issue 14538, kde bolo aj riešenie.
28.3.2018 (posledná aktualizácia 29.3.2018)
Ako začať s TypeScriptom - Tutoriál
V rámci video tutoriálov pre YouTube som vytvoril videá, ktoré prezentujú inštaláciu a konfiguráciu TypeScriptu. Videá vychádzajú z čistej inštalácie OS Windows, vďaka čomu netreba riešiť čo všetko treba inštalovať a konfigurovať, aby používateľ moho
2.1.2018
Ako vytvoriť servlet v Maven projekte
V tomto video tutoriáli predstavujem kompletné vytvorenie servletu od úplných základov pričom riešim viacero problémov, s ktorými sa programátor počas práce so servletmi stretne. Vďaka tomuto detailnému tutoriálu používateľ spozná IDE Spring Tool Sui
10.10.2017
Ako rýchlo meniť číselné hodnoty vlastností jazyka CSS v Google Developer Tools
V tomto krátkom článku predstavím klávesové skratky pre rýchlu zmenu číselných hodnôt. Pre rýchle odskúšanie uvedených klávesových skratiek môžete použiť nasledujúci zápis.
30.8.2017
Ako posúvať scope v Dojo a jQuery
V tomto článku opíšem, ako posúvať scope, nazývaný aj context, do funkcií a metód, s ktorými chceme neskôr pracovať. Problémom je, že pri asynchrónnych spracovaniach je scope objekt window. Je viacero spôsobov ako tomuto javu zabrániť, niektoré som u
11.2.2017
Prečo v NetBeans nie je kompilovaný import lessu
Prednedávnom som mal problém, kedy importované súbory *.less mi po zmene nechceli v NetBeans spustiť kompilátor. Bol som tak nútený vždy spraviť dáku zmenu v hlavnom súbore *.less, aby sa zmeny premietli do css, resp. aby sa spustil kompilátor pre le
4.2.2017
Ako generovať web z JSONa
V tomto článku chcem predstaviť môj nový projekt s názvom JSON to HTML head for PHP (json2htmlhead), ktorý som umiestnil na GitHub. Projekt v jazyku PHP slúži na generovanie elementu head z dát vo formáte JSON. Má širokú podporu elementov meta vrátan
22.1.2017
Top 35+ online validátorov pre vývojárov
V tomto článku dávam do pozornosti moju novú aplikáciu Online Validators, ktorá obsahuje viac ako 35 validačných nástrojov pre vývojárov.
28.7.2016
Programujeme profesionálne - nástroje pre tvorbu desktopových aplikácií
Dávnejšie som sa venoval nástrojom pre vývoj webových aplikácií. V tomto článku predstavím ďalšie zaujímavé nástroje, tentoraz pre tvorbu desktopových aplikácií v jazykoch C, C++, C#, VB.NET a Fortran.
28.3.2016 (posledná aktualizácia 31.3.2016)
Ako vyriešiť problém so zobrazovaním znaku ß
V rámci front-end developmentu sa môže programátor stretnúť s jedným zaujímavým javom, ktorým je znak ß. Ten sa totiž pri transformovaní cez JavaScript alebo CSS zmení na písmena ss.
5.1.2016
Ako tvoriť hry pre Atari 2600
Asi každého, kto sa stretol s počítačmi v 80-tych rokoch zaujímalo, ako je možné vytvoriť počítačovú hru a či je to náročné. V tých časoch neboli k dispozícii také nástroje ako máme teraz, no s odstupom času je možné tvoriť hry pre tieto počítače ove
9.9.2015
Zakázané znaky v URL
Pri práci s URI a návrhu súborovej architektúry je potrebné dávať pozor na zakázané znaky. Medzi tieto znaky patria: # % { } | \ ^ ~ [ ] `. Ak súbor alebo adresár obsahuje niektorý zo zakázaných znakov, je potrebné použiť encoding.
3.9.2015
Naming conventions - Názvy identifikátorov časť 2
Nedávno pri jednom kurze som si spomenul, prečo je vhodné písať niektoré premenné neurčito a ako to môže neskôr pomôcť pri úpravách v kóde. Asi každý programátor chce mať prehľad o premenných a ich obsahu a preto často dáva premenným aj súvisiace náz
13.9.2014
Ako rýchlo definovať formát obsahu pre webové editory
Front-end development je veľmi rýchlo a dynamicky sa rozvíjajúca oblasť, ktorá prináša neustále množstvo nových nápadov a riešení. Preto pri tvorbe webov je veľmi dôležité sa rozhodnúť buď pre tvorbu vlastného riešenia alebo použitie niektoré z exist
31.12.2013 (posledná aktualizácia 8.4.2014)
Ako rýchlo vytvoriť aplikáciu pre Windows 8
Na trh prichádza čoraz viac rôznych nástrojov, ktoré umožňujú jednoduchú tvorbu desktopových, ako aj webových aplikácií bez potreby znalostí programovania. Aj keď sú takéto nástroje určené pre bežných používateľov, treba mať stále na pamäti, že určit
27.11.2013
Naming conventions - Názvy identifikátorov časť 1
Významnou súčasťou jazyka JavaScript je objekt this, ktorý definuje aktuálny scope pre objekt alebo funkciu. Vo viacerých prípadoch je potrebné this preniesť do funkcie no bez jeho priradenia a zmenenia názvu to nejde. Samozrejme sú k dispozícii aj f
1.11.2013 (posledná aktualizácia 3.11.2013)
Naming conventions - názvy argumentov funkcií
Okrem tvorby názvov bežných premenných je často potrebné efektívne nazvať aj jednorazové premenné, ktoré slúžia ako argumenty funkcie. Príkladom takýchto premenných sú objekty slúžiace ako nastavenia, ktorých zápis by do volania funkcií tvoril nepreh
9.5.2013
Čo znamená overloading
Jedným z často uvádzaných pojmov pri tvorbe programov v jazykoch C++ a Java je pojem overloading (preťažovanie). Overloading je často v odbornej literatúre spájaný s objektovo orientovaným programovaním a polymorfizmom (polymorphism). V tomto prípade
30.4.2013
Ako hľadať znak + cez regulárny výraz
Pri práci s regulárnymi výrazmi môže programátor naraziť na problém, ako vyhľadávať znak +. Keďže znak + patrí medzi jeden z metaznakov regulárneho výrazu, je potrebné ho zapísať buď ako escape sekvenciu so znakom \ alebo ho umiestniť do metaznakov [
27.4.2013
Aké typy návratových hodnôt môže obsahovať príkaz return
Príkaz return patrí medzi príkazy, ktoré sú použité takmer v každom programovacom jazyku. Okrem okamžitého ukončenia funkcie alebo metódy môže príkaz return vrátiť aj hodnotu ako výsledok určitej operácie. V závislosti od typu programovacieho jazyka
27.4.2013
Coding style - návratové hodnoty
V rámci štýlu písania programového kódu je možné pri funkciách a metódach definovať pravidlá aj pre návratovú hodnotu. Kým programovacie jazyky umožňujú zápis funkcií a metód aj bez návratovej hodnoty, niektorí autori preferujú, aby každá metóda a fu
21.4.2013
Komentáre v programovom kóde
Komentáre tvoria súčasť každej aplikácie. Tak ako rôzne časti programového kódu aj komentáre majú svoje pravidlá. Okrem spôsobu ich zápisu (coding style) je potrebné sa riadiť aj ďalšími pravidlami, ktoré vytvárajú programový kód kvalitnejším a prehľ
9.4.2013
Ako získať javax.servlet
Asi každého, kto videl dáky príklad s java servletom zaujíma, kde nájde triedy HttpServlet, HttpServletRequest a HttpServletResponse či metódu getWriter() pre zápis reťazcov do internetového prehliadača. Všetky triedy a metódy potrebné pre tvorbu ser
6.4.2013 (posledná aktualizácia 13.4.2013)
Čo znamená Java applet
Java applet je aplikácia napísaná v jazyku Java, ktorú je možné stiahnuť a spustiť v internetovom prehliadači. Java applet je súbor s príponou *.class, ktorý sa najčastejšie spúšťa prostredníctvom dokumentu HTML.
30.3.2013
Naming conventions - vyhnite sa tvorbe zastaraných názvov identifikátorov
V minulosti, keď kompilátory a pracovné nástroje zďaleka neponúkali také možnosti ako v súčasnosti, si autori pre sprehľadnenie programového kódu pomáhali rôznymi spôsobmi. Jedným z nich bolo aj používanie prefixov a postfixov s cieľom definovať dáto
30.3.2013
Naming conventions - všeobecné pravidlá pre názvy identifikátorov
V tomto príspevku je uvedených zopár všeobecných pravidiel pre tvorbu názvov identifikátorov. Uvedené pravidlá je možné aplikovať v ktoromkoľvek programovacom jazyku.
27.3.2013 (posledná aktualizácia 31.3.2013)
Čo znamená CDN
Pri tvorbe dokumentov HTML môže programátor naraziť na pojem CDN. Ide o skratku, ktorá má kuriózne dva výklady. Prvým je Content Delivery Network a druhým Content Distribution Network. CDN je služba, ktorá poskytuje zdieľanie súborov. Pre konzumentov
26.3.2013
Skracujeme zápis URI v odkazoch
V poslednom čase býva čoraz populárnejší zápis URI bez uvedenia protokolu. Tento jav je možné vidieť aj na stránkach Dojo Toolkit. Väčšina používateľov, ani ja som nebol výnimkou, si môže myslieť, že ide o chybný zápis. Opak je však pravdou.
9.3.2013
Prehľad pojmov z programovania - časť 1
V rámci bežnej práce s počítačom, ako aj pri programovaní, sa čitatelia môžu často stretnúť s pojmami, ktorých význam nepoznajú. V tomto seriáli budú postupne predstavované rôzne druhy pojmov z oblasti IT a programovania so stručným vysvetlením. V pr
16.2.2013
Čo je programový blok
Programový kód umiestnený do zložených zátvoriek {} je označovaný ako blok, obsahový blok, programový blok alebo telo. Všetkými názvosloviami sa myslí rovnaká funkcia, teda vyhradená časť kódu, ktorá je priradená len určitému prvku jazyka, napríklad
16.2.2013
Čo je príkaz
Príkazy popri operátoroch, premenných a primitívnych hodnotách sú ďalšou súčasťou programovacieho jazyka. Príkazy určujú čo sa má vykonať, ako sa to má vykonať a zároveň slúžia na prácu s primitívnymi hodnotami a premennými. Z príkazov je možné vytvá
16.2.2013
Čo je prázdny príkaz
V rámci programovania sa je možné okrem bežných príkazov stretnúť aj s pojmom prázdny príkaz. Prázdny príkaz zastupuje znak ; (bodkočiarka), ktorému nepredchádza žiaden výraz. Uvedením samostatného znaku ; vzniká prázdny príkaz, v literatúre nazývaný
10.2.2013
Coding style - metódy
Programovací jazyk JavaScript umožňuje zápis metód formou reťazenia (chaining). Tento spôsob je populárny najmä pri práci s knižnicou jQuery. Pre sprehľadnenie takýchto zápisov je možné definovať pravidlá pre zalomenie a odsadenie. Zalomenie a odsade
30.1.2013
Spoznávame číselné sústavy
Číselné sústavy sú najčastejšie úvodom do sveta informačných technológií a stretnúť s nimi sa je možné aj v rámci rôznych programovacích jazykov a programov. Za týmto účelom som pripravil článok zameraný na prevádzanie číselných sústav a vysvetlenie
25.1.2013 (posledná aktualizácia 20.4.2013)
Coding style - komentáre - časť 2
V tejto časti venovanej komentárom sa budem venovať komentovaniu programových blokov a konštánt. Pravidlo pre komentáre konštánt je možné aplikované aj na premenné pričom treba vedieť, že premenné až na výnimky by mali mať názvy zodpovedajúce uchova
19.1.2013 (posledná aktualizácia 25.1.2013)
Coding style - komentáre - časť 1
Skôr než začne tím alebo programátor tvoriť projekt, je dôležité definovať pravidlá pre tvorbu kódu. Pravidlá sa musia týkať názvoslovia (naming conventions) a štýlu tvorby programového kódu (coding style). Pravidlá by mali byť spísané v dokumentoch
19.1.2013 (posledná aktualizácia 3.2.2013)
Rozdiel medzi argumentom a parametrom
V rámci programovania majú niektoré pojmy viacero výrazov. Príkladom je pojem premenná, ktorá je v skutočnosti identifikátor a zároveň môže niesť názov vlastnosť, metóda, parameter či argument. Premenná tiež môže obsahovať funkciu a zapisovať sa ako
29.12.2012
Špecifikácia formátu dokumentu RTF (Rich Text Format)
Na stránkach spoločnosti Microsoft je zverejnená špecifikácia populárneho formátu Rich Text Format (RTF). RTF ako výmenný textový a grafický formát je nezávislý na zariadení a operačnom systéme. V súčasnosti je aplikovaný aj v známom kancelárskom b
20.12.2012 (posledná aktualizácia 27.3.2013)
Programujeme profesionálne - nástroje pre tvorbu webových aplikácií
V rámci dostupnej literatúry na slovenskom a českom trhu sa väčšina publikácii odkazuje na textové editory Notepad++ a PSPad. Pre účely spoznávania rôznych druhov programovacích jazykov sú tieto aplikácie oproti klasickým editorom v operačných systém
13.12.2012 (posledná aktualizácia 28.1.2013)
Programujeme profesionálne - weby, z ktorých sa je možné ponaučiť
Týmto článkom, ktorý by som chcel postupne rozširovať, chcem poukázať na chyby, ktorým by sa mal kvalitný web developer vyvarovať. Dôvodov prečo tieto chyby vznikajú môže byť niekoľko. Môže ísť o snahu ušetriť finančné prostriedky, nesprávny výber d
10.12.2012 (posledná aktualizácia 7.1.2013)
Ako zobraziť vlastnosti uzla
Pri práci s DOM potrebuje developer neustále rýchly prístup k vlastnostiam a metódam jednotlivých objektov. Z tohto pohľadu nastala pred časom v nástroji Developer Tools v prehliadači Google Chrome zmena, ktorá spôsobuje, že pri práci s uzlami sa nam
7.12.2012 (posledná aktualizácia 23.2.2013)
Zabudnite na znakovú sadu Windows-1250, je tu UTF-8
Nie je tak dávno, čo všade kde som pozrel, bola uvádzaná znaková sada pre slovenské prostredie windows-1250, prípadne cp-1250, iso-8859-1, iso-8859-2 a ďalšie. Tento jav bol vo všetkej dostupnej odbornej literatúre, ktorá bola na slovenskom a českom
4.12.2012 (posledná aktualizácia 14.1.2013)
Pomôcky pre programátorov
V rámci programovania je dobré mať k dispozícii už hotové časti namiesto toho, aby sa ich tvorbou programátor zbytočne zdržoval. V tomto článku je uvedených zopár univerzálnych pomôcok, ktoré je možné veľmi rýchlo prispôsobiť príslušnému programovaci
1.12.2012 (posledná aktualizácia 7.1.2013)
Nastavenie prehliadača v NetBeans
Integrované vývojové prostredie NetBeans umožňuje spúšťať na serveri aj klasické HTML dokumenty umiestnené v projektoch. Nová verzia NetBeans 7.3 už má v ponuke aj vytvorenie projektu založenom čisto na technológiách HTML, CSS a JS ako HTML5 applicat
30.11.2012 (posledná aktualizácia 9.1.2013)
Zabudnutý apostrof spôsobuje nevalidný zápis dokumentu
Pri používaní skriptu, kde sa generuje markup, môžu neošetrené znaky spôsobiť nepredvídateľné a ťažšie identifikovateľné chyby programu. Jedným z týchto znakov je aj apostrof v prípade, ak má byť vytvorený markup s atribútmi a hodnotami.
28.11.2012 (posledná aktualizácia 7.12.2012)
Dokumenty, ktoré stojí za to poznať
V rámci web developmentu musí skúsený vývojár naštudovať množstvo odborných dokumentov, špecifikácií, publikácií a článkov, aby sa dostal na určitú úroveň a mohol tvoriť pokročilé webové aplikácie. V tomto príspevku som sa snažil uviesť odkazy na naj
22.11.2012 (posledná aktualizácia 2.1.2013)
Hlásenie 403 Forbidden
Keďže dlhšiu dobu som profesionálnejšie nepracoval s PHP a Apache, tak narážam na rôzne problémové situácie, ktoré musím postupne riešiť. Jednou z nich bolo aj chybové hlásenie 403 Forbidden, ktoré vznikalo v situácii, keď som sa snažil v rámci AJAX-
Nahor