×
Creating solutions

Spoznávame Dojox form manager - časť 3

V tejto časti venovanej widgetu Dojox form manager sa zameriam na HTML atribút data-dojo-attach-point a metódy gatherFormValues() a setFormValues(). Našou úlohou bude kombinovať elementy formulára s ostatnými elementmi tak, aby boli pri spracovaní súčasťou formulára, widgetu Dojox form manager.
Pre zjednodušenie príkladu bude použitý jeden formulárový element <input> a jeden neformulárový element <span>. Ako prvé si vytvoríme jednoduchý formulár.
Príklad: Jednoduchý formulár.
1
2
3
4
5
6
7
<div data-dojo-type="dojox/form/Manager" id="formManager">
<input data-dojo-type="dijit/form/TextBox" name="textbox-field"
value="Input element value">
<span class="dojoFormValue" data-dojo-attach-point="span-element">
Span element value
</span>
</div>
Príkla demonštruje formulár widgetu Dojox form manager. Ak chceme pracovať s metódami gatherFormValues() a setFormValues() na neformulárových elementoch ako je napríklad element <span>, musia sa použiť nasledujúce zápisy:
  • class="dojoFormValue"
  • data-dojo-attach-point="id"
Kým hodnota atribútu class je fixná (dojoFormValue je kľúčové slovo pre podporu metód gatherFormValues() a setFormValues()), hodnotu atribútu data-dojo-attach-point si programátor volí sám. Ide o alternatívny zápis atribútu name. Metóda gatherFormValues(), ktorá sa zadáva bez argumentov, vráti páry typu name : value. Pri elementoch formulára sú to hodnoty atribútov name a value a pri neformulárových elementoch sú to hodnoty atribútu data-dojo-attach-point a vlastnosti innerHTML.
Metóda setFormValues() obsahuje argument typu objekt, ktorý sa skladá z párov name : value. Tie sú automaticky predané elementom widgetu Dojox form manager.
Nasledujúci príklad demonštruje výpis aktuálnych hodnôt widgetu Dojox form manager a následnú zmenu hodnôt. Výpis pôvodných hodnôt je zobrazený v konzole a zmenené hodnoty sú zobrazené v prehliadači vo widgete.
Príklad: Použitie meód gatherFormValues() a setFormValues().
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
<div data-dojo-type="dojox/form/Manager" id="formManager">
<input data-dojo-type="dijit/form/TextBox" name="textbox-field"
value="Input element value">
<span class="dojoFormValue" data-dojo-attach-point="span-element">
Span element value
</span>
</div>
<script>
require(["dojo/ready", "dojo/_base/lang", "dijit/registry",
"dojo/parser"],
function(ready, lang, registry) {
ready(function() {
var node = registry.byId("formManager");
console.log(node.gatherFormValues());
node.setFormValues({"textbox-field" : "New input value",
"span-element" : "New span value"});
});
});
</script>
Týmto krátkym a jednoduchým príkladom bola demonštrovaná práca s atribútom data-dojo-attach-point a metódami gatherFormValues() a setFormValues() vo widgete Dojox form manager.

Záver

V ďalšom článku venovanom widgetu Dojox form manager sa budem venovať atribútu data-dojo-attach-event.


Dojo,programovanie,JavaScript,dojo,dojox/form/Manager,gatherFormValues,setFormValues,dijit/registry,dojo/_base/lang,data-dojo-attach-point,input,span
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest