×
Creating solutions

Naming conventions - vyhnite sa tvorbe zastaraných názvov identifikátorov

V minulosti, keď kompilátory a pracovné nástroje zďaleka neponúkali také možnosti ako v súčasnosti, si autori pre sprehľadnenie programového kódu pomáhali rôznymi spôsobmi. Jedným z nich bolo aj používanie prefixov a postfixov s cieľom definovať dátový typ alebo typ identifikátora. Dôvodom takýchto pomôcok bol aj fakt, že počítače boli pomalé čo malo dopad na listovanie v programoch, ktoré bolo zdĺhavé. Na rozdiel od dnešných rozlíšení, bol programátor rád, ak videl na obrazovke aspoň 20 riadkov programového kódu.
Jednou z minulosti používaných techník bola aj Hungarian notation. Išlo o pridávanie dátového typu pred názov premennej.
Príklad: Zápis premennej age, ktorá je typu integer.
1
IAge
V JavaScripte sa napríklad používal pre označenie globálnej premennej prefix g. Ten mohol mať rôzne podoby: g, g_,G alebo G_.
Príklad: Možné zápisy globálnej premennej s názvom settings.
1
2
3
4
5
6
gSettings
gsettings
g_settings
GSettings
Gsettings
G_settings
Taktiež sa je možné stretnúť s prefixami definujúcimi, či ide o členskú premennú – data member (prefix m alebo m_), premennú (prefix v alebo v_) alebo funkciu (prefix f alebo f_).
Príklad: Prefixový zápis mohol pomáhať pri čítaní argumentov funkcie.
1
init(v_resolution, f_display);
Okrem prefixov sa používali aj postfixy. Ich úlohou podobne ako pri prefixoch bolo najmä definovať dátový typ. Pri typových jazykoch je veľmi dôležité vedieť, aký dátový typ premenná uchováva. Vďaka prefixom a postfixom mal programátor túto informáciu vždy po ruke bez toho, aby musel kontrolovať aký dátový typ premenná podporuje.
Príklad: Postfixové zápisy premenných.
1
2
3
4
age_number
ageNumber
name_string
nameString
Prefixy aj postfixy mohli byť užitočné pokiaľ neboli definované pravidlá pre názvy identifikátorov. V súčasnosti, keď už existuje množstvo pravidiel pre názvoslovia, ako aj vyspelé vývojové prostredia, ktoré kontrolujú správnosť zápisov, prefixy a postfixy už strácajú zmysel a navyše vytvárajú zmätok v programovom kóde. Preto by sa nemali už používať.

Záver

V rámci starších projektov, ale aj kníh, často prichádzame do kontaktu s atypickými zápismi. S akými neštandardnými štýlmi kódu ste sa stretli vy?


Programovanie,programovanie,naming conventions,coding style
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest