×
Creating solutions

Čo je programový blok

Programový kód umiestnený do zložených zátvoriek {} je označovaný ako blok, obsahový blok, programový blok alebo telo. Všetkými názvosloviami sa myslí rovnaká funkcia, teda vyhradená časť kódu, ktorá je priradená len určitému prvku jazyka, napríklad podmienke, funkcii, cyklu a podobne.
Programovým blokom nie je zápis literálu objektu v jazyku JavaScript alebo formát JSON, keďže neobsahujú programový kód ale dvojice typu key : value. Zložené zátvorky definujú začiatok a koniec bloku, ktorý môže tvoriť aj podprogram.
Príklad: Zložené zátvorky v tomto prípade ohraničujú dátový typ a nie programový blok.
1
2
3
4
5
6
var Obj = {
property : 1;
method : function() {
console.log("This is method.");
}
};
Príklad: Zložené zátvorky definujúce telo (programový blok) príkazu for.
1
2
3
4
var property;
for (property in Obj) {
console.log(property + ": " + Obj[property]);
}
Nasledujúci príklad demonštruje zápis programového bloku cez : a endif;. Príklad je v jazyku PHP. Uvedený zápis bloku platí len pre podmienky.
Príklad: Definovanie programového bloku cez : a endif;.
1
2
3
4
$variable = 1;
if ($variable):
echo $variable;
endif;

Záver

Programový blok navonok vystupuje ako súčasť jedného príkazu, pričom v sebe môže obsahovať rôzny počet príkazov vrátane príkazov obsahujúcich ďalšie bloky príkazov (programové bloky). Začiatok bloku býva najčastejšie definovaný znakom { a koniec bloku znakom }. Pre lepší prehľad zdrojového kódu sú príkazy v blokoch odsadené o určitý počet znakov od ľavého okraja.


Programovanie,príkaz,programovanie,PHP,JavaScript,C,C++,Pascal,Java,prázdny príkaz,statement,programový blok
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest