×
Creating solutions

Atribút style ako súčasť skupiny atribútov core

V dokumentácii pre jazyk XHTML 1.1 od konzorcia W3C sú pre zjednodušenie popisu obsahu uvádzané skupiny atribútov. Jednou z nich je aj skupina atribútov core, kam patria atribúty: xml:space, class, id a title. Táto skupina obsahuje v deklarácii DTD rezervovanú entitu Core.extra.attrib. V rámci deklarácie entity Core.attrib má táto entita prázdnu hodnotu, ale v súbore je prepísaná a získava atribút style. Súbor xhtml-inlstyle-1.mod je totiž spracovaný skôr ako súbor xhtml-attribs-1.mod, čím dochádza k nahradeniu prázdnej hodnoty. Z tohto dôvodu skupina atribútov core je rozšírená o atribút style. Samotnú skupinu core používajú len dva elementy <br> a <bdo>, pri ktorých i keď to špecifikácia neuvádza, je platný tiež atribút style.
V prípade aktivovania nepodporovaných modulov, je atribút style platný aj pre staršie elementy <applet>, <frameset>, <frame>, <iframe>, <font> a <isindex>.
Správnosť použitia atribútu style v elementoch <br> a <bdo> je možné otestovať prostredníctvom validátorov. Výsledkom je správny dokument.
Zápis skupiny core v XHTML Common Attributes Module.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
<!ENTITY % Core.extra.attrib "" >
<!ENTITY % Core.attrib
"%XHTML.xmlns.attrib;
%id.attrib;
%class.attrib;
%title.attrib;
xml:space ( preserve ) #FIXED 'preserve'
%Core.extra.attrib;"
>
V module XHTML Inline Style Module je entita Core.extra.attrib prepísaná a preto je v elementoch <br> a <bdo> podporovaný aj zápis atribútu style.
1
2
3
<!ENTITY % Core.extra.attrib
"%style.attrib;"
>
Tabuľka: Špecifikácia elementov <br> a <bdo>.
ElementAttributesMinimal Content Model
brCoreEMPTY
bdoCore, dir* ("ltr" | "rtl"), xml:lang (PCDATA | Inline)*

Záver

Na základe uvedenej analýzy DTD je možné konštatovať, že skupina atribútov core obsahuje aj atribút style.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 31.12.2012
Kategória: HTML
Značky: xhtml, programovanie, html, dokumenty


HTML,XHTML,programovanie,HTML,dokumenty
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest