×
Vytvárame riešenia

Ako na výživne v treťom tisíročí

V tomto článku predstavím môj návrh, ktorý sa zaoberá problematikou výživného. Tento článok som chcel napísať už veľmi dávno, lebo nie je spravodlivé, že výšku výživného definuje súd a nie zákon. Dieťa nemá byť zdrojom príjmov rodiča a zároveň nemá byť príťažou rodiča. V súčasnosti často býva realitou, že rodič, ktorý platí výživné už nemá dosť peňazí na to, aby si založil vlastnú rodinu či nebodaj kúpil vlastné bývanie, keďže väčšina voľných finančných prostriedkov je súdom pridelená rodičovi, ktorému boli zverené deti do starostlivosti.
Navyše matky často pýtajú peniaze nad rámec skutočných potrieb dieťaťa len aby si zlepšili životnú situáciu na úkor bývalého partnera. Takto nastavený systém je zlý ba dá sa nazvať že priam "chorý".

Hlavná myšlienka - dieťa nie je zdrojom peňazí

Rodičia musia pristupovať k životu zodpovedne a preto nemôže očakávať, že v prípade rozvodu a pridelení detí do opatery, budú dostávať za deti veľa peňazí. Peniaze na dieťa budú slúžiť výlučne na ošatenie a základné potreby dieťaťa, nie na účely obohatenie rodiča alebo zvýšenia životného štandardu dieťaťa a rodiča na úkor druhého rodiča. To isté platí, že ak rodič, ktorý platí výživné má vysoký príjem, nebude z dôvodu rozchodu alebo rozvodu mať kvôli tejto skutočnosti zníženú kvalitu života a veľkú časť svojho príjmu, na ktorý musí ťažko robiť, bude musieť odovzdávať rodičovi, ktorý má pridelené dieťa. Príspevok na každé dieťa musí byť odôvodnený a mať rovnakú výšku pre každé dieťa. Súd nemôže nariadiť v jednej rodine platbu 200 EUR a v druhej rodine 500 EUR len preto, že jeden z rodičov je na tom teraz lepšie.
Základom mnou navrhovaného konceptu je umožniť rozvedeným alebo rozídeným párom naďalej plnohodnotný život a bez extra zvýšených výdavkov si založiť prípadne aj novú rodinu. Zároveň sa predpokladá, že rodičia sú inteligentné osoby, a tak pre svoje dieťa/deti budú chcieť len to najlepšie. Preto v prípade, že im to životná situácia umožňuje, budú na deti vynakladať finančné prostriedky nad rámec navrhovaných platieb.
Skôr ako predstavím koncept výživného, treba brať na vedomie, že rodičia sa budú môcť rozhodnúť akú starostlivosť zabezpečia svojim deťom. Prioritná bude striedavá starostlivosť. V prípade, že niektorý z rodičov nie je spôsobilý poskytnúť kvalitnú starostlivosť dieťaťu, súd môže dieťa prideliť do opatery druhému rodičovi alebo deti rodičom odobrať.

Striedavá starostlivosť

 • rodičia neplatia žiadne výživné
 • spoločné výdavky ako sú napríklad strava v stravovacom zariadení (obedy) alebo povinné pobyty v rámci školy budú platiť spoločne, teda každý polovicu
 • ročne bude musieť každý rodič minúť na dieťa aspoň 350 EUR (približne 30 EUR mesačne) o čom bude zhromažďovať doklady – nákupné bločky. V tejto sume môžu byť zahrnuté iba školské potreby, oblečenie a nástroje na vzdelávanie (učebnice, časopisy, knihy, počítač, tablet a pod.)
 • v prípade dvoch a viac detí bude musieť každý rodič minúť na dieťa aspoň 200 EUR ročne (tu sa počíta, že veľa vecí budú deti medzi sebou zdieľať)
 • ak sa rodičia nedohodnú, ktoré termíny si budú deti striedať (nemusí ísť o rovnaký počet dní u každého rodiča, ale nemal by výrazne prevažovať jeden z rodičov), spôsob striedavej starostlivosti nariadi súd ak obaja rodičia na striedavej starostlivosti naďalej trvajú
 • ak jeden z rodičov si nebude plniť dohodnuté termíny starostlivosti, dieťa mu bude odobraté a bude sa na neho brať ohľad ako na rodiča, ktorý sa vzdal dieťaťa. V takomto prípade nezaniká takémuto rodičovi právo striedavej starostlivosti pričom ale bude musieť platiť za dieťa/deti výživne, keďže naňho bude aplikovaný status rodič sa vzdal dieťaťa. Je možné, že jeden z rodičov mal obdobie, kedy striedavá starostlivosť v danej dobe nebola u neho možná, no neskôr sa môže táto situácia zmeniť a rodič môže opäť vídať svoje deti rovnako ako keby išlo o striedavú starostlivosť.

Jeden z rodičov sa vzdá dieťaťa / detí

 • rodič bude prispievať mesačne 130 EUR na dieťa (30 EUR školské potreby, oblečenie a nástroje na vzdelávanie, 100 EUR strava )
 • ak rodič bude chcieť aplikovať striedavú starostlivosť, informuje o tejto skutočnosti súd a ten rozhodne o povolení striedavej starostlivosti na skúšku 3 mesiacov. Ak si rodič bude počas tohto obdobia plniť všetky svoje rodičovské povinnosti, súd môže nariadiť zmenu statusu na rodičov so striedavou starostlivosťou a tým zmeniť aj spôsob platieb za dieťa / deti.

Obaja rodičia sa vzdajú dieťaťa / detí

 • dieťa / deti bude umiestnené do detského domova
 • mesačne bude každý rodič prispievať 150 EUR na dieťa (treba pokryť stravu, ošatenie, ubytovanie, starostlivosť / opateru)
 • rodičia budú môcť navštevovať dieťa / detí v zmysle prevádzkového poriadku detského domova, prípadne budú môcť si dieťa / deti zobrať na víkend k sebe.

Ako vymáhať výživné

V tejto časti sa zameriam na krátky koncept vymáhania výživného. V tomto koncepte pravdepodobne nie sú pokryté všetky situácie, ktoré môžu nastať a preto treba koncept ešte upraviť.
 • ak jeden z rodičov si neplní svoju vyživovaciu povinnosť viac ako 2 mesiace v podobe finančného príspevku na dieťa / deti, matka môže túto skutočnosť oznámiť UPSVaR , ktorý následne kontaktuje rodiča a zistí z akých príčin nevypláca výživné. Následne s ním dohodne spôsob, akým toto výživné bude po dobu nasledujúcich 12 mesiacov druhému rodičovi vyplácané.
Možnosti vyplácania výživného úradom
 • ak je rodič nezamestnaný, platiť bude za rodiča úrad a od rodiča budú neskôr tieto platby zrážané z platu
 • rodič bude platiť povinnú čiastku a nezaplatené výživné sa rozdelí na splátky
 • ak je rodič dlhodobo nezamestnaný, úrad mu bude prednostne ponúkať prácu a snažiť sa takúto osobu čo najskôr zamestnať
 • ak rodič dlhodobo odmieta sa zamestnať a platiť výživné, bude musieť nastúpiť na výkon väzby (pôjde do väzenia)
 • ak je rodič invalid a už nie je možné očakávať, že súčasný stav umožní rodičovi niekedy v budúcnosti ešte pracovať a plnohodnotne žiť, za vyplácanie výživného prevezme úlohu úrad / štát.
Všetky formy výživného sa budú platiť do 21 roku dieťaťa. Deti z detských domovoch tak budú môcť zostať do tohto veku v zariadeniach alebo sa budú môcť rozhodnúť po dovŕšení veku 18 rokov odísť z detského domova, pričom výživné im bude vyplácané až do 21 roku života. V prípade, že dieťa nemá rodičov, platbu za rodičov bude vykonávať štát.

Záver

V tomto článku som sa snažil navrhnúť spravodlivý koncept výživného s dôrazom na kvalitu života. Počatie a výchova dieťaťa si vyžaduje zodpovednosť, a tak nie je možné za nerozvážne konanie a rozhodnutia trestať jedného z rodičov a druhého zvýhodňovať. Podstata rozchodu páru môže mať hlbšie základy, ktoré súdy často neberú do úvahy a súdy by sa nemali miešať do životov ľudí. Súd v tomto prípade má dbať na to, aby deťom boli vytvorené primerané podmienky na dospievanie a zároveň aby každý z rodičov mohol začať nový život.
Tento koncept vznikol veľmi rýchlo, takže je tu stále veľký priestor na jeho vylepšenie. Hlavné myšlienky konceptu boli predstavené a tak budem veľmi rád, ak sa o svoje návrhy podelíte prostredníctvom komentára.


Blog,výživné,rodič,dieťa,rodina
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších